Algemene verkoopsvoorwaarden Partek BV

De Klant dient steeds deze algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een
overeenkomst te sluiten met Partek. Het invullen en ondertekenen van een offerte of het plaatsen
van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1. Definities

 • Partek: BV Partek, met zetel te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 168 en met ondernemingsnummer 0651.678.761.
 • Klant: iedere persoon, Consument of Professionele Klant, die een overeenkomst sluit met Partek.
 • Consument: elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Partek voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht.
 • Professionele Klant: elke Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, in de zin van artikel I.1,1° Wetboek Economisch Recht.
 • Partijen: Partek en de Klant.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige handelsrelatie tussen Partijen en gelden voor alle door de Klant geplaatste bestellingen (overeenkomsten). Dit geldt ook wanneer Partek niet uitdrukkelijk verwijst naar deze algemene voorwaarden bij navolgende bestellingen (overeenkomsten). Partek kan deze algemene voorwaarden wijzigen voor toekomstige bestellingen (overeenkomsten), door het toevoegen van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden bij de offerte of orderbevestiging.

3. Offertes, bestellingen en aanvaarding

 • Elke door Partek geformuleerde aanbieding (bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen) is vrijblijvend en zonder enige verbintenis.
 • De Klant dient bestellingen steeds schriftelijk te plaatsen. De overeenkomst komt slechts tot stand hetzij op de dag van ondertekening ervan door Partek, hetzij op de dag van verzending van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Partek. De overeenkomst komst steeds tot stand op de zetel van Partek.
 • Toezeggingen door en (commerciële) afspraken met ondergeschikten, aangestelden, agenten of andere tussenpersonen van Partek binden Partek niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • Partek is in geen geval gebonden door eerdere prijsafspraken voor navolgende bestellingen, zodat de Klant hieruit geen rechten kan putten.

4. Levering

 • De opgegeven leveringsdata en leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Ze geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen met de Klant. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd.
 • Het risico op tenietgaan van de goederen gaat over op de Consument vanaf het ogenblik van de levering. Het risico op tenietgaan van de goederen gaat over op de Professionele Klant vanaf het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling door Partek.

5. Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere Belgische of buitenlandse belastingen of taksen, behalve voor de Consument waar gespecifieerd. De prijzen zijn inclusief verzendings-, verpakkings- en vrachtkosten en inclusief invoer- en aanverwante rechten, tenzij anders is gestipuleerd.
 • De prijzen kunnen ten belope van 80% van de totaalprijs worden gewijzigd indien de kosten voor het vervaardigen van de goederen voor meer dan 5% wijzigen tussen het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en de levering ingevolge (zonder beperking) een wijziging van de energieprijzen, een wijziging van de grondstoffen- en materiaalprijzen, een wijziging van de loon- of brandstofkosten, een wijziging van wisselkoersen of een wijziging doorgevoerd door een leverancier van Partek.

6. Facturatie en betalingsvoorwaarden

 • Behoudens andersluidende bepalingen zijn alle door Partek uitgeschreven facturen contant betaalbaar op de zetel van Partek in euro.
 • De ondergeschikten, aangestelden, agenten of andere tussenpersonen van Partek zijn in geen geval gemachtigd om betalingen van Klanten te ontvangen of er kwijting voor te geven.
 • Partek kan een korting van 2% voor vervroegde betaling toekennen, die desgevallend zal worden vermeld op de factuur. Indien een korting wordt toegekend is alleen de BTW aftrekbaar die met de effectief betaalde prijs overeenstemt. 
 • In geval van verkoop voor export worden de goederen voorafgaand aan verzending betaald, of worden ze betaald door middel van een onherroepelijke en bevestigde kredietbrief op een in België actieve bank van eerste rang.
 • Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Professionele Klant een nalatigheidsinterest aangerekend worden aan een interestvoet van 10% per jaar, tenzij artikel 5 van de wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties in een hogere interest voorziet.
 • Bij gebrek aan betaling door de Consument op de vervaldag zal de Consument een nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn vanaf datum van ingebrekestelling tot op het ogenblijk van volledige betaling.
 • Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 10% van het onbetaalde saldo, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van Partek om bijkomende schadevergoeding te eisen van de Klant indien een grotere schade wordt aangetoond.
 • De voorbehoudsloze betaling van het volledige factuurbedrag of een deel ervan geldt als aanvaarding van de volledige factuur. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum door Partek te worden ontvangen bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Indien op verzoek van de Klant een factuur op naam van een derde wordt opgesteld zijn de Klant en de derde hoofdelijk gehouden tot deze schuld.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde goederen blijven eigendom van Partek tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang kan Partek de verkochte goederen op kosten van de Klant terugnemen en, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van Partek, verbindt de Klant er zich toe om de producten niet te vervreemden, te verwerken, te verpanden en/of met zekerheden te bezwaren. Indien de Klant in weerwil van dit verbod, de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, toch vervreemdt, verwerkt, verpand of met zekerheden bezwaart, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie gelden op de schuldvordering (met betrekking tot de prijs) ten aanzien van de derde-koper. Het eigendomsvoorbehoud zal tevens nog toepassing vinden wanneer de geleverde producten bewerkt of vermengd werden met andere producten.
 • Het eigendomsvoorbehoud kent een verruimde toepassing en is bijgevolg ook van toepassing op andere door Partek aan de Klant geleverde goederen, ongeacht welke sommen de Klant nog verschuldigd is aan Partek en ongeacht of deze goederen het voorwerp uitmaken van de nog openstaande schuld. De Klant verbindt zich ertoe Partek te informeren over iedere beslaglegging door een derde op de geleverde goederen waarvan de prijs en aanhorigheden nog niet volledig betaald werden. De Klant verbindt zich er verder toe Partek te informeren indien de geleverde goederen zouden worden opgeslagen op een plaats die door de Klant of door een derde wordt gehuurd alsook de gegevens van de verhuurder mee te delen aan Partek.

8. Klachten

 • Het transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de Klant. In geval van een betwisting omtrent het uitgevoerde transport op het ogenblik van de levering zal de Klant of de derde-ontvanger op straffe van verval van enige aanspraak ten aanzien van Partek: (i) het vastgestelde probleem noteren op de leveringsbon van de transporteur (illustratief: nat pakket, beschadigd pakket, ontbrekend pakket), waarbij de Klant in geen geval het voorbehoud van de hypothese van het uitpakken zal gebruiken; (ii) het op de leveringsbon genoteerde voorbehoud per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs schriftelijk en gemotiveerd bevestigen aan de transporteur binnen drie werkdagen en kopie van dit schrijven aan Partek bezorgen; (iii) het origineel van de leveringsbon zo snel mogelijk aan Partek bezorgen.
 • De Klant of derde-ontvanger is ertoe gehouden op ogenblik van levering de conformiteit en de zichtbare gebreken van de geleverde goederen te controleren. Indien nodig zal de Klant of derde-ontvanger de goederen uitpakken teneinde eventuele niet-conformiteit of zichtbare gebreken onmiddellijk vast te stellen. De Klant zal bijgevolg geen rechten kunnen putten uit een inontvangstname van de levering “onder voorbehoud van uitpakken”. De Klant of de derde-ontvanger zal alle klachten betreffende de conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken van de goederen, op straffe van verval van enige aansprakelijkheid van Partek, aan Partek overmaken middels aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen 3 werkdagen na levering indien de Klant een Professionele Klant is en binnen 7 werkdagen na levering indien de Klant een Consument is, doch in ieder geval vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen. De Klant zal daarbij de nodige bewijsstukken voorleggen die de niet-conformiteit of het zichtbaar gebrek staven. Indien de Klant een zichtbaar gebrek niet binnen voormelde termijn aan Partek signaleert, wordt hij verondersteld het zichtbaar gebrek of de non-conformiteit te aanvaarden.
 • Opdat de Klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring wegens verborgen gebreken dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Aansprakelijkheid, noch kennis van Partek omtrent verborgen gebreken wordt vermoed. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in art. 1648 oud BW 3 maanden beloopt vanaf de datum van levering en dat elke aanspraak tot vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de Klant of derden, of doorverkoop van de goederen.
 • In geval van gegronde klacht overeenkomstig artikel 8.b. of artikel 8.c. zal de Klant Partek in eerste instantie toestaan de non-conforme goederen en de goederen met gebreken te vervangen of te herstellen indien Partek dit wenst. Indien vervanging of herstel redelijkerwijze niet mogelijk is, of indien Partek dit niet wenst, heeft de Klant recht op terugbetaling van de prijs. Enige andere garantie- of schadevergoedingsplicht is overeenkomstig uitgesloten.

9. Aansprakelijkheid

 • Partek kan ten aanzien van de Klant slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge haar eigen zware of opzettelijke fout en de zware of opzettelijke fouten van haar aangestelden, werknemers of andere tussenpersonen.
 • Partek kan ten aanzien van derden niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge haar eigen fout of fouten van haar aangestelden, werknemers of andere tussenpersonen. De Klant vrijwaart Partek voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Partek in deze voorwaarden in verhouding tot de Klant is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van Partek, om welke reden dan ook, is steeds beperkt tot de directe en voorzienbare schade, en bedraagt per overeenkomst maximaal de door Partek gefactureerde bedragen voor de geleverde producten. Partek is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade of gederfde winsten die de Klant zou kunnen lijden.
 • De Professionele Klant beschikt over de nodige expertise met betrekking tot de door Partek verkocht goederen, waaronder (exemplatief) de kenmerken, functionaliteiten en bestemmingsdoeleinden ervan. De Klant draagt bijgevolg de gehele verantwoordelijkheid voor de keuze van de goederen en de beoordeling of de goederen over de nodige kenmerken en functionaliteiten (exemplatief) beschikken voor het bestemmingsdoeleinde, als ook voor de wijze van integratie en implementatie en het gebruik van de goederen volgens de regels van de kunst en de geldende reglementen.

10. Overmacht en Imprevisie

 • Als gebeurtenis van overmacht wordt aanzien, elke onvoorzienbare en ontoerekenbare gebeurtenis die de uitvoering van de contractuele verplichting(en) voor (één van de) Partijen redelijkerwijze (tijdelijk of definitief) onmogelijk maakt.
 • Overmacht betekent bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot elk van de volgende gebeurtenissen: brand, natuurrampen en uitzonderlijke klimaatgebeurtenissen, arbeidsconflicten bij onderaannemers of leveranciers, uitzonderlijke moeilijkheden of de onmogelijkheid om de transportmiddelen en -kanalen te gebruiken, bevelen of opdrachten van Belgische of buitenlandse openbare overheden, ongevallen die de productie en de opslag van de productie beïnvloeden, de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de bevoorrading, het in gebreke blijven van de vervoerder, machinebreuk, oorlog, epidemieën en pandemieën, daden van derden of elke externe gebeurtenis die van aard is om de uitvoering van de aangegane verbintenissen te vertragen of te verhinderen.
 • De uitvoering van de door overmacht aangetaste verbintenis(sen) worden opgeschort tijdens de periode waarin de gebeurtenis van overmacht duurt. De uitvoeringstermijn van de verbintenissen van de getroffen partij zullen worden verlengd met de duur van deze periode. De getroffen partij is bevrijd van enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf het plaatsvinden van de gebeurtenis van overmacht. Indien de overmacht niet tijdelijk doch blijvend is, is de partij definitief van haar verbintenissen bevrijd, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding van om het even welke aard.
 • Indien de uitvoering van de verplichtingen van een partij als gevolg van omstandigheden buiten haar wil wordt verhinderd of duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden Partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden, met het oog op het herstel van het contractuele evenwicht binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving van deze omstandigheden door de ene partij aan de andere partij. Indien binnen deze termijn geen akkoord wordt bereikt, kan elke partij het contract eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding van om het even welke aard. Partijen komen overeen dat kennis van de oorlogssituatie in Oekraïne bij het sluiten van de overeenkomst een beroep op deze clausule en de mogelijke kwalificatie van de oorlogssituatie en alle daaraan verbonden gevolgen als imprevisie of overmacht niet verhindert.

11. Overdracht en onderaanneming

Partek behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zonder akkoord van de Klant over te dragen of in onderaanneming te geven.

12. Buitengerechtelijke ontbinding

Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden kan, indien een van de Partijen één of meer van haar essentiële verplichtingen niet uitvoert en indien zij dit niet binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling rechtzet, de andere partij de overeenkomst eenzijdig beëindigen, ten nadele van de partij die in gebreke is, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen voor het nadeel dat zij heeft geleden.

13. Overige bepalingen

 • Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der Partijen om de bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel van dergelijke bepaling ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van deze algemene voorwaarden of het resterend gedeelte van de bepaling. Partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig of nietig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen en van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 • Titels in deze algemene voorwaarden kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.
 • De Overeenkomst en de algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop. Enkel de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen of het rechtsgebied Gent, afdeling Brugge zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil in verband met deze overeenkomst of algemene voorwaarden.